Cbb 2019

cbb 2019

2. Febr. Längerer Support für Windows 10, kürzerer für Office (CB), den Current Branch for Business (CBB) und den Long Term Service. Flug von Düsseldorf (DUS) nach Cochabamba (CBB), billige Flüge und Billigflug- Angebote auf der Strecke Düsseldorf (DUS) Cochabamba (CBB) ab 6. Sept. Im Juli wurden die Begriffe CB und CBB durch den neuen Begriff " halbjährlicher Kanal" (CBB) seit, Supportende Nov , Nov. Die ständigen Änderungen von Windows as a Service deuten darauf hin, dass weder der Hersteller noch die Kunden gut damit zurechtkommen. Letzteres läuft somit bis Oktober Windows 10 , Office , Lizenzierung. Das nächste Update soll hier im Herbst erscheinen. Die Rede war nur von zwei bis drei Releases von Windows 10 pro Jahr. Sie hat die passenden Veloständer aus Beton konzipiert und geliefert. Zusätzlich kündigte Microsoft ein zweites kumulatives Update pro Monat für Windows 10 an und erhöhte die Anforderungen für Office Letzteres läuft somit bis Oktober Microsoft legt sich auf zwei Upgrades pro Jahr für Windows 10 fest, die jeweils im März und September erscheinen sollen. Office würde sich dann ab nicht mehr als Frontend für Office eignen. Zweite Version der Web-basierten Tools verfügbar. Die weitere Aufweichung von Windows as a Service verleitet zu Spekulationen, ob Microsoft auf Druck der Anwender vom halbjährlichen Rhythmus abgehen und beispielsweise auf jährliche Updates umstellen könnte.

2019 cbb -

Frei zugängliche Gartenbau-Ausstellungen zeigen unser Sortiment in praxisgerechter Anwendung. Konfiguration prüfen mit dem Compliance Checker. Zusätzlich kündigte Microsoft ein zweites kumulatives Update pro Monat für Windows 10 an und erhöhte die Anforderungen für Office Windows Virtual Desktop, Autopilot, intunewin: Erneute Änderung des Service-Modells: Erneute Änderung des Service-Modells: Clones von virtuellen Maschinen erstellen. Kurz darauf eliminierte Microsoft den zusätzlichen zeitlichen Puffer für Firmenkunden, so dass ein neues Release nun unmittelbar nach seinem Erscheinen für private und geschäftliche Anwender als produktionsreif gilt. Antworten auf meinen Kommentar. Office würde sich dann ab nicht mehr als Frontend für Office eignen.

Als er een aparte markt zou zijn voor dertien of meer gelijktijdige gesprekken, dan zou het logisch zijn dat er voor dertien of meer gelijktijdige gesprekken niet of nauwelijks gestapelde ISDN2-aansluitingen worden ingezet.

Dit is een duidelijke aanwijzing dat de substitutieketen bij traditionele telefonie niet wordt onderbroken bij dertien gelijktijdige gesprekken.

ACM heeft er in haar verweer op gewezen dat zij ook in de marktanalyse VT de knip tussen twee- en meervoudige aansluitingen tussen aansluitingen met twaalf en met dertien gelijktijdige gesprekken legde, en de door KPN daartegen gerichte beroepsgrond in overweging 9 van de uitspraak VT door het College is verworpen, terwijl KPN niet heeft gewezen op gewijzigde marktomstandigheden die nu tot een ander oordeel nopen.

Dat een deel van het klantenbestand van KPN desalniettemin ook voor aansluitingen met dertien of meer gelijktijdige gesprekken gebruik maakt van gestapeld ISDN2 of PSTN, schrijft ACM toe aan het bestaan van klanten bij wie de behoefte aan vaste telefonie in de loop der tijd groeide en die daarom extra aansluitingen afnamen.

In het licht van dit verweer ziet het College geen aanleiding voor het oordeel dat ACM de knip niet tussen aansluitingen met twaalf en met dertien gelijktijdige gesprekken mocht leggen.

De incidentele klantencases waarnaar KPN in haar zienswijze verwijst, maken dit niet anders. KPN ziet niet in hoe het verschil tussen en seats een knip rechtvaardigt.

KPN moet worden nagegeven dat het leggen van de knip tussen en seats betrekkelijk willekeurig is. ACM heeft er ook niet omheen gedraaid dat haar berekeningswijze een door pragmatisme ingestoken schatting is, op basis van beperkte gegevens.

KPN maakt echter niet duidelijk waarom zij belang zou hebben bij een andere grens en evenmin waar de knip dan wel zou moeten liggen.

In het licht van het feit dat het hier een betrekkelijk nieuwe dienst betreft en KPN niet heeft aangevoerd waarom het ACM zou kunnen worden aangerekend dat zij niet over meer of nauwkeuriger informatie beschikt, ziet het College geen aanleiding om te oordelen dat ACM het bestreden besluit op dit punt onvoldoende zou hebben voorbereid of gemotiveerd.

Tele2 en Pretium hebben in beroepsgrond B aangevoerd dat KPN dominant is op de markt voor enkelvoudige gespreksdiensten.

Gelet op het oordeel van het College over beroepsgrond A kan het College voorbijgaan aan beroepsgrond B. Wel zal het College bespreken beroepsgrond B.

ACM heeft onderzocht of KPN dominant is op de wholesalemarkt voor enkelvoudige gespreksdiensten in aanwezigheid van hogergelegen regulering.

Pretium is de grootste afnemer van het gereguleerde WLR-aanbod, gevolgd door Tele2. De totale markt blijft qua omvang toenemen, ondanks een dalend aantal PSTN-lijnen.

Mogelijk is dit het gevolg van een groei in het aantal verkochte bundels, waarvan VoB1 vaak een onderdeel is.

Naar verwachting van ACM groeit de markt licht naar 6,4 tot 6,8 miljoen aansluitingen. Verder laten de verwachtingen een krimp zien voor KPN, als gevolg van het grotere aandeel VoB1 in de markt.

Als nagenoeg de enige aanbieder van PSTN-diensten had KPN in afwezigheid van telefonie-specifieke regulering een voordeel ten opzichte van vooral Ziggo.

Het deel van de wholesalemarkt waar KPN nagenoeg de enige aanbieder is krimpt dus sterk. ACM concludeert derhalve dat KPN voor het aanbieden van enkelvoudige gespreksdiensten niet beschikt over voordelen uit moeilijk te repliceren infrastructuur.

Voordelen die KPN zou hebben ten opzichte van alternatieve partijen worden gemitigeerd doordat deze zijn verwerkt in de tarieven voor de gereguleerde diensten op hoger gelegen wholesalemarkten op basis waarvan enkelvoudige gespreksdiensten worden aangeboden.

Een combinatie van verschillende diensten is vooral terug te vinden in het VoB1-segment van de markt.

Verschillende partijen, waaronder Ziggo, Tele2 en Vodafone, bieden uiteenlopende combinaties van diensten aan, samen met VoB1. Schaalvoordelen hebben betrekking op kostenvoordelen die voortkomen uit een grotere schaal van de onderneming.

Schaalvoordelen worden via wholesaletarieven doorgegeven aan afnemers van deze gereguleerde en ongereguleerde bouwstenen.

Ten opzichte van alternatieve aanbieders beschikt KPN daarom niet over schaalvoordelen. ACM komt tot de conclusie dat KPN ten opzichte van zijn grootste concurrent Ziggo en alternatieve aanbieders niet beschikt over schaalvoordelen en deze om die reden niet bijdragen aan dominantie van KPN.

In dit geval betreft het de levering van meerdere verschillende diensten die gebruikmaken van hetzelfde netwerk. KPN biedt veel verschillende diensten over zijn netwerken, maar ook voor breedtevoordelen geldt dat lagere kosten voor de levering van diensten zijn verwerkt in de wholesaletarieven die gelden voor de gereguleerde en ongereguleerde bouwstenen op basis waarvan alternatieve aanbieders diensten aanbieden.

Het bestaan van overstapkosten of overstapdrempels leidt er toe dat een afnemer minder snel zal of kan overstappen naar een andere aanbieder van diensten als gevolg van een prijsstijging of bijvoorbeeld een verslechtering van de geleverde kwaliteit en vermindert de disciplinerende werking die de afnemer kan uitoefenen.

ACM komt tot de conclusie dat bij VoB1-diensten sprake is van enige overstapdrempels, vooral omdat voor de hele bundel van aanbieder moet worden gewisseld.

ACM komt tot het eindoordeel dat er geen sprake is van dominantie van KPN op de markt voor enkelvoudige gespreksdiensten. Tele2 en Pretium voeren in beroepsgrond B.

Om tot het wholesalemarktaandeel te komen, moeten hier de WLR-leveringen bij worden opgeteld. ACM gaat bovendien ten onrechte uit van een groei van het aantal enkelvoudige aansluitingen.

Terwijl ACM het heeft over een stijging van 6,4 miljoen naar 6,8 miljoen aansluitingen, blijkt uit de Telecommonitor dat in Q4 het aantal aansluitingen 6,3 miljoen bedraagt en er dus onmiskenbaar een langdurige dalende trend is.

KPN zou ook niet investeren in de migratie naar e-pots indien hier amper gebruik van zou worden gemaakt. Tot slot volgt ook uit de overige omstandigheden dat KPN dominant is op de wholesalemarkt voor enkelvoudige gespreksdiensten.

ACM komt op dit punt tot een andere analyse dan in het marktanalysebesluit VT, zonder hiervoor een deugdelijke onderbouwing te geven.

ACM voert als verweer aan dat haar prospectieve analyse moet worden beoordeeld aan de hand van de ten tijde van het marktanalysebesluit voorhanden gegevens.

ACM blijft bij haar verwachting voor de langere termijn. Ook uit de gegevens over Q4 blijkt overigens een daling van het aantal PSTN-lijnen en een stijging van VoB en daarmee onmiskenbaar een sterke daling van PSTN in de totale markt voor enkelvoudige gesprekken.

Het geprognosticeerde marktaandeel van KPN is ook niet doorslaggevend. Tele2 en Pretium miskennen dat ACM in het bestreden besluit wel degelijk gemotiveerd heeft uiteengezet dat ook de andere factoren niet wijzen op een dominante positie van KPN op de wholesalemarkt voor enkelvoudige gespreksdiensten.

Dat de analyse van ACM is gewijzigd, wordt gerechtvaardigd door veranderingen zowel op de markt als ten aanzien van de spelers op de markt. Ten opzichte van Ziggo beschikt KPN slechts over enige breedtevoordelen, maar deze zijn onvoldoende om bij te dragen aan dominantie van KPN.

Het College volgt dit verweer. In het licht van deze sterke daling is de waarde die toekomt aan het exacte geprognosticeerde marktaandeel van KPN betrekkelijk.

In vaste jurisprudentie heeft het College als criterium gehanteerd dat bij de beantwoording van de vraag of sprake is van dominantie dient te worden aangesloten bij de definitie van een economische machtspositie zie meest recent de FttO-uitspraak, 6.

Met dat begrip uit het algemene mededingingsrecht kiest het College voor een functioneel criterium — kan een onderneming zich in belangrijke mate onafhankelijk van haar concurrenten, klanten en consumenten gedragen?

Hieruit volgt niet dat een groot marktaandeel niet een belangrijk gegeven is bij de vaststelling van dominantie, maar wel dat het belang van de exacte omvang hiervan dient te worden gerelativeerd.

Dit geldt in het bijzonder in het geval van een prospectieve analyse, waaraan inherent is dat de bepaling van marktaandelen met onzekerheden is omgeven.

In dit licht onderschrijft het College het belang dat ook overige relevante factoren bij deze beoordeling worden betrokken.

ACM heeft dit gedaan en hierbij terecht veel waarde toegekend aan het feit dat Ziggo, reeds nu en in toenemende mate, niet alleen qua marktaandeel maar ook wat betreft de overige factoren zich als een nagenoeg gelijkwaardige concurrent van KPN manifesteert.

Tele2 en Pretium hebben volstaan met de constatering dat ACM hierbij tot een ander oordeel is gekomen dan in het marktanalysebesluit VT, maar de motivering die ACM hiervoor heeft gegeven niet concreet bestreden.

In dit licht kan de vraag of KPN zich in belangrijke mate onafhankelijk van haar concurrenten, klanten en consumenten kan gedragen negatief worden beantwoord.

In beroepsgrond D betoogt KPN dat ACM ten onrechte heeft geconcludeerd dat zij dominant is op de wholesalemarkt voor tweevoudige gespreksdiensten.

ACM heeft onderzocht of KPN dominant is op de wholesalemarkt voor tweevoudige gespreksdiensten in aanwezigheid van hoger gelegen regulering.

KPN is op deze markt de grootste aanbieder. De markt bestaat voornamelijk uit interne leveringen maar tevens uit extern geleverde diensten.

De markt voor tweevoudige gespreksdiensten is een krimpende markt. De marktaandelen van KPN en Tele2 worden door deze krimp het meeste geraakt.

Omdat Dialogic de Telecommonitor als uitgangspunt heeft gebruikt, zijn deze kleine partijen niet meegenomen in het prospectieve onderzoek van Dialogic.

Gelet op het voorgaande concludeert ACM dat het marktaandeel van KPN in afwezigheid van telefoniespecifieke regulering op de wholesalemarkt voor tweevoudige gespreksdiensten ondanks een verwachte daling hoog blijft, en een sterke indicatie is van dominantie van KPN.

Bij de structuurkenmerken dient de positie van KPN vergeleken te worden met die van haar grootste concurrenten.

De grootste concurrent van KPN op deze markt is Ziggo. Tele2 is in omvang de tweede concurrent van KPN met een zeer beperkt marktaandeel.

Om wholesale tweevoudige gespreksdiensten te kunnen aanbieden, dienen partijen te beschikken over toegang tot infrastructuur.

Netwerkdekking is daarbij belangrijk op het zakelijk segment van de retailmarkt. Ziggo heeft echter een beperkte dekking op bedrijventerreinen en is daarmee beperkt in haar mogelijkheden om tweevoudige gespreksdiensten te kunnen aanbieden.

Bovendien worden over coaxnetwerken alleen VoB-diensten aangeboden. Tele2 is de enige partij die op dergelijke schaal is uitgerold en hier gebruik van kan maken.

KPN heeft derhalve een beperkt voordeel ten opzichte van Ziggo wat betreft op IP- gebaseerde diensten, en een groot voordeel ten opzichte van Tele2.

ACM concludeert dat KPN grote netwerkvoordelen heeft voor zover het gaat om wholesalebouwstenen ten behoeve van traditionele telefoniediensten.

De controle over niet gemakkelijk te repliceren infrastructuur vormt gedurende de reguleringsperiode een factor die bijdraagt aan dominantie van KPN op de wholesalemarkt voor tweevoudige gespreksdiensten.

Andere aanbieders van IP-telefoniediensten zijn op dit moment minder goed in staat dan KPN om een volledig IP-productaanbod aan te bieden.

Op basis van zakelijk glasvezel biedt Ziggo wel diensten aan tot en met twaalf gelijktijdige gesprekken, maar FttO is vanwege de hoge kosten vaak niet geschikt voor het aanbieden van alleen telefoniediensten in de tweevoudige markt.

KPN is in afwezigheid van telefoniespecifieke regulering de enige partij in de markt voor tweevoudige gesprekken die alle diensten in de markt aanbiedt en heeft daardoor een voordeel.

ACM verwacht dat dit voordeel gedurende de reguleringsperiode langzaam afneemt, als ISDN2 zoals verwacht minder belangrijk wordt en Ziggo een breder aanbod IP-telefoniediensten ontwikkelt.

Dit geldt met name voor zakelijke afnemers. Met de levering van tweevoudige gespreksdiensten behaalt KPN kostenvoordelen doordat zij een omvang heeft die vele malen groter is dan die van andere partijen.

Deze voordelen doen zich in eerste instantie voor omdat de levering van tweevoudige gespreksdiensten over een eigen netwerk gepaard gaat met hoge vaste en lage marginale kosten.

Deze hoge vaste netwerkkosten kan KPN door haar schaal over veel meer afnemers verdelen in verschillende markten dan een kleinere aanbieder met een beperkte schaal.

Schaalvoordelen hebben als effect dat andere marktpartijen minder eenvoudig kunnen overgaan tot de uitrol van een nieuw aansluitnetwerk.

ACM concludeert dat hoewel schaalvoordelen worden verminderd in aanwezigheid van hoger gelegen regulering, KPN hieraan nog steeds voordeel ontleent ten opzichte van aanbieders zonder of met een beperkte netwerkdekking en schaalvoordelen daarmee een factor vormen die bijdraagt aan dominantie van KPN op de wholesalemarkt voor tweevoudige gespreksdiensten.

KPN biedt verschillende typen diensten aan via zijn netwerk, waaronder enkelvoudige, tweevoudige en meervoudige gespreksdiensten maar ook wholesalediensten voor datacommunicatie, breedband internettoegang en televisie.

De vaste kosten die KPN moet maken voor zijn netwerk, kan zij spreiden over de verschillende diensten die zij over het netwerk aanbiedt.

Naast KPN heeft ook Ziggo breedtevoordelen. Via haar kabelnetwerk kunnen ook meerdere diensten worden aangeboden, zodat zij de kosten voor het kabelnetwerk kan verdelen.

Door deze breedtevoordelen hebben KPN en Ziggo kostenvoordelen ten opzichte van andere aanbieders. KPN heeft echter ook kostenvoordelen ten opzichte van Ziggo omdat Ziggo in beperktere mate diensten aanbieden op de markt voor tweevoudige en meervoudige gespreksdiensten en zakelijke diensten in het algemeen.

Hoewel breedtevoordelen worden verminderd in aanwezigheid van hoger gelegen regulering, ontleent KPN nog steeds voordeel ten aanzien van aanbieders met geen of een beperkte netwerkdekking.

ACM concludeert dat breedtevoordelen een factor vormen die bijdraagt aan een AMM-positie van KPN op de wholesalemarkt voor tweevoudige gespreksdiensten.

Omdat de vraag op wholesaleniveau een directe afgeleide is van de vraag op retailniveau, zal voor de vraag of sprake is van overstapdrempels op wholesaleniveau gekeken moeten worden naar de gepercipieerde overstapdrempels op retailniveau.

Daarnaast kan met name bij meervoudige ISDN2 een rol spelen dat bij een overstap naar VoB investeringen in bijvoorbeeld een nieuwe telefooncentrale of telefoontoestellen nodig zijn.

Het marktaandeel van KPN op basis van interne leveringen is zo groot ten opzichte van de externe afname dat geen sprake is van tegenwerkende kopersmacht.

ACM concludeert dat afwezigheid van kopersmacht een factor is die bijdraagt aan een AMM-positie van KPN op de wholesalemarkt voor tweevoudige gespreksdiensten.

Toetreding tot de wholesalemarkt voor tweevoudige gespreksdiensten gaat gepaard met aanzienlijke kosten. Het betreft onder ander de kosten die gemoeid zijn met de benodigde infrastructuur om tweevoudige gespreksdiensten te kunnen aanbieden.

Hierdoor is er geen sprake van een markt waar partijen makkelijk kunnen toe- of uittreden. Hoewel ACM constateert dat in aanwezigheid van hoger gelegen regulering toetredingsdrempels afnemen, worden deze niet geheel weggenomen.

ACM concludeert dat toetredingsdrempels een factor vormen die bijdraagt aan dominantie van KPN op de wholesalemarkt voor tweevoudige gespreksdiensten.

ACM komt om bovenstaande redenen dat de slotconclusie dat KPN, in afwezigheid van telefoniespecifieke regulering, dominant is op de wholesalemarkt voor tweevoudige gespreksdiensten.

ACM schat de marktaandelen van KPN te hoog in en onderschat in haar prospectieve analyse de marktpositie van kleinere nieuwe toetreders.

Ook als wordt uitgegaan van de te hoge schatting van ACM, klopt haar conclusie echter niet. Een dergelijk marktaandeel biedt volgens de jurisprudentie geen vermoeden van een machtspositie en bovendien daalt dit marktaandeel sterk.

ACM had er rekening mee moeten houden dat het vermeende voordeel voor KPN vermindert en binnen de reguleringsperiode uiteindelijk zelfs wegvalt.

Dit geldt in de eerste plaats voor de controle over niet gemakkelijk te repliceren infrastructuur. De suggestie dat Ziggo, dat een vrijwel landelijke dekking heeft, vanwege haar beperkte dekking op bedrijfsterreinen beperkt zou zijn in het aanbod van tweevoudige gespreksdiensten, klopt niet.

Ziggo kan via ULL, of via contracten die haar partner Vodafone heeft gesloten met KPN, ook vaste telefonie op bedrijventerreinen aanbieden.

Wat betreft productdiversificatie ziet KPN niet in dat andere partijen, met name Ziggo, niet in staat zouden zijn een volledig IP-productaanbod aan te bieden, temeer omdat ACM andere aanbieders bij VoB1 wel in staat acht om bundels aan te bieden.

Met haar stelling dat FttO vanwege de hoge kosten vaak niet geschikt is voor het aanbieden van alleen telefoniediensten, miskent ACM dat een afnemer van vaste telefoniediensten tevens een afnemer is van andere vaste internet diensten.

Getuige het grote aantal van circa 90 toetreders, waaronder vele kleine partijen, is dit schaalvoordeel echter beperkt. KPN begrijpt verder niet waarom zij over breedtevoordelen zou beschikken: Bij haar analyse van overstapkosten en —drempels gaat ACM er van uit dat eindgebruikers ISDN2 vaak verkiezen boven VoB2, maar daarmee ontwijkt zij de kernvraag of er een voldoende grote groep afnemers bereid is om over te stappen.

Opnieuw is er geen relevant verschil ten aanzien van de markt voor enkelvoudige gespreksdiensten. Omdat er geen sprake is van relevante overstapkosten en —drempels kunnen afnemers eenvoudig gebruik maken van alternatieven en kunnen zij dus kopersmacht uitoefenen.

Bij haar analyse van toetredingsdrempels baseert ACM zich op het uitgangspunt dat de voor het aanleggen van een volledig aansluitnetwerk noodzakelijke investeringen groot zijn.

Hiermee miskent zij echter dat bij tweevoudige gespreksdiensten een aanbieder evenmin als bij enkelvoudige of meervoudige gespreksdiensten zelf een aansluitnetwerk hoeft aan te leggen.

KPN meent dat uit haar beroepsgronden D. Aangezien, zoals ACM ook zelf betoogt, de analyse van de retailmarkt is gespiegeld aan die van de wholesalemarkt, moet dit dan ook voor de retailmarkten gelden.

In haar beroepsgronden heeft KPN de vraag opgeworpen waarom ACM in de dominantieanalyse van de markt voor tweevoudige gespreksdiensten tot een ander oordeel komt dan voor de markten voor enkelvoudige en meervoudige gespreksdiensten.

Bij de factoren controle over niet gemakkelijk te repliceren infrastructuur, voordelen uit productdiversificatie, overstapdrempels en ontbreken van kopersmacht is dit het geval.

Met KPN ziet het College hier ook niet in waarom de conclusie van ACM ten aanzien van deze factoren hier anders zou kunnen luiden dan bij haar analyse van enkelvoudige en meervoudige gespreksdiensten.

Daarentegen speelt ISDN wel een grote rol bij de ontwikkeling van het marktaandeel van KPN op de markt voor tweevoudige gespreksdiensten. Deze scherpe daling laat zich voor een zeer significant deel verklaren door de leegloop en uiteindelijk uitfasering van ISDN.

Het voorgaande afwegende, komt het College tot de conclusie dat ACM in redelijkheid tot de conclusie heeft kunnen komen dat KPN dominant is op de markt voor tweevoudige gespreksdiensten voor het begintijdvak van de werkingsperiode van het bestreden besluit, namelijk van 1 maart tot en met het einde van Daarentegen had ACM op basis van de door haar gebruikte gegevens in ieder geval onvoldoende grond om KPN nog dominant te achten na de verwachte uitfasering van ISDN per 1 september De periode tussen 1 januari en 1 september laat zich moeilijker beoordelen.

Anderzijds telt niet alleen de absolute omvang van het marktaandeel, maar ook de scherpe daling hiervan en neemt van de genoemde bijkomende factoren het gewicht af met de leegloop van ISDN.

Dit afwegende komt het College tot het oordeel dat ACM in haar prospectieve analyse tot de conclusie heeft mogen komen dat KPN tot 1 april dominant is op de wholesalemarkt voor tweevoudige gespreksdiensten, maar dat haar analyse onvoldoende steun biedt dat dit ook vanaf 1 april nog het geval is.

Hetgeen KPN in beroepsgrond D. Uit niets blijkt dat het vrijwillige aanbod van KPN dan wel de WLR-overeenkomsten onbillijke voorwaarden bevatten die feitelijk neerkomen op een constructieve toegangsweigering.

KPN verwijst naar 5. De Commissie heeft daartoe marktonderzoek verricht en de meerderheid van de respondenten heeft aangegeven in staat te zijn om op retailniveau competitieve vaste telefonie en internettoegang aan te kunnen bieden.

Uit het onderzoek van de Commissie waarnaar KPN verwijst, blijkt slechts dat de respondenten menen te kunnen concurreren op retailniveau en niet of de wholesalemarkt voor tweevoudige gespreksdiensten voldoende concurrerend is.

Bovendien is het antwoord van de meerderheid van de respondenten gegeven in het licht van de aanwezige telefoniespecifieke regulering.

In deze uitspraak oordeelde het College over de beroepen die waren gericht tegen het marktanalysebesluit ULL. In die overweging is sprake van het belang van overeenkomsten die KPN vrijwillig heeft gesloten voor toekomstige marktanalyses en concludeert het College dat bij de beoordeling van het marktanalysebesluit ULL dit belang niet zodanig is dat ACM de daar ter beoordeling staande verplichtingen niet had mogen opleggen.

Zoals KPN stelt, volgt hier impliciet uit dat het denkbaar is dat bij de beoordeling of verplichtingen mogen worden opgelegd die overeenkomsten wel van voldoende belang zijn.

Het is immers denkbaar dat het aanbod geen afbreuk doet aan het bestaan van de prikkel en mogelijkheid voor de mededingingsbeperkende gedraging van toegangsweigering, omdat KPN hiertoe juist is overgegaan onder de druk van dreigende regulering.

Het is echter ook niet uitgesloten het aanbod is ingegeven door een wederzijds voordeel van KPN en haar afnemers is en die prikkel juist niet is gericht op het beperken van de mededinging.

Verder stelt KPN dat ACM had moeten wachten met het uitwerken van de verplichtingen totdat een klacht zou zijn ingediend.

Tot slot betoogt KPN in beroepsgrond F. ACM wijst er op dat, voor zover zij KPN verplichtingen heeft opgelegd, dit dezelfde verplichtingen zijn als in het marktanalysebesluit VT en dat deze verplichtingen in de uitspraak VT stand hebben gehouden.

Wat betreft de betekenis die bij de beoordeling van de proportionaliteit van de verplichtingen toekomt aan het vrijwillig aanbod van KPN verwijst ook ACM wederom naar de ULL-uitspraak.

ACM erkent voorts dat zij in het kader van het marktanalysebesluit ULL aan KPN de mogelijkheid heeft geboden om samen met partijen bepaalde, voor het eerst opgelegde, verplichtingen nader uit te werken, waarbij ACM dan ambtshalve of op verzoek aanpassingen kon doorvoeren.

Nu het in het bestreden besluit niet gaat om nieuwe verplichtingen, maar verplichtingen die al waren opgelegd in het marktanalysebesluit VT, ligt deze benadering volgens ACM hier niet voor de hand.

Naar aanleiding van de verwijzing door KPN en ACM naar de ULL-uitspraak, kan het College bevestigen dat aan het bestaan van overeenkomsten op basis van een vrijwillig aanbod van KPN inderdaad betekenis toekomt bij de beoordeling van de proportionaliteit van opgelegde verplichtingen.

Waar KPN reeds vrijwillig toegang biedt, zal een aan haar opgelegde verplichting om toegang te bieden niet licht disproportioneel zijn.

Dit is mogelijk anders indien ACM de verplichting zodanig invult dat de daaraan voor KPN verbonden kosten niet worden gerechtvaardigd door de meerwaarde van deze verplichting ten opzichte van het vrijwillige aanbod.

Het is aan KPN om hierover het nodige te stellen en aannemelijk te maken. Dat heeft zij niet of onvoldoende gedaan. Wat betreft het al dan niet nader uitwerken van opgelegde verplichtingen, volgt het College het verweer van ACM.

Naar aanleiding van beroepsgrond F. Dit betekent dat KPN bij beroepsgrond F. Uit het voorgaande volgt dat het beroep van KPN gegrond is en de beroepen van Tele2 en Pretium ongegrond zijn.

Het College vernietigt het bestreden besluit. Robbie Beran , a four-star forward prospect out of the recruiting class, has narrowed his potential landing spots to just three schools.

It was less than a week ago when Beran had released his final four programs. Back then, the Boston College Eagles were still in the mix for his services.

Not only do all reputable recruiting service websites have the big man listed as a four-star caliber player, but most agree Robbie Beran is one of the 75 or so best prospects in the entire recruiting class.

A 6-foot-9 forward, Beran needs to develop some. To be fair to him, rare is the teenager still in high school who is not in need of some natural body development.

Not to mention, his skills should also naturally improve over time. Considering how quickly he was able to go from four schools to three, it will be interesting to see what happens next and how soon.

Your email address will not be published. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cbb 2019 -

Windows Admin Center Sie wendet sich in der Microsoft-Diktion an "Kunden, die noch nicht bereit sind für die Cloud". Martin Wüest, Spezialist mit langjähriger Erfahrung, findet immer gangbare Wege, die individuellen Kreationen dauerhaft in Beton zu giessen. Hohe Systemvoraussetzungen, neue Hybrid-Optionen. Dieser Wissenstransfer findet unter Tage im Versuchsstollen Hagerbach statt. Weitere Links Technisches Webinar: Naar aanleiding van casino wm halle seefeld F. Albers, in aanwezigheid van mr. Dit afwegende komt het College tot het oordeel dat ACM in haar prospectieve analyse tot de conclusie heeft mogen komen dat KPN tot 1 april dominant is op de wholesalemarkt voor tweevoudige gespreksdiensten, maar dat haar analyse onvoldoende steun bwin bonus bestandskunden dat dit ook vanaf 1 april nog het geval is. Daarnaast zijn de retailverplichtingen op de retailmarkt voor tweevoudige en meervoudige gesprekken ingetrokken. Volg ons twitter facebook linkedin youtube. Dominantieanalyse op de markt voor enkelvoudige gespreksdiensten 6. Uit het onderzoek van de Commissie waarnaar KPN verwijst, blijkt slechts dat de respondenten menen te kunnen concurreren op retailniveau en niet of de wholesalemarkt voor tweevoudige gespreksdiensten voldoende concurrerend is. A7-blokkadezaak 34 verdachten staan terecht voor het verhinderen van een bijeenkomst, casino royale sellers versperren van de openbare weg en het veroorzaken van gevaar op de cbb 2019 weg. Your email address will not be published. Ten opzichte van alternatieve aanbieders beschikt KPN daarom niet over schaalvoordelen. Paysafe 10 euro Uitspraken en nieuws. Learn how your comment data is processed. Dat ACM bij de beantwoording van deze vraag een aparte wholesalemarkt voor tweevoudige gespreksdiensten tot uitgangspunt mocht nemen, volgt uit onder meer 4. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our online casino ohne einzahlung neu. Pais deutsch Website verwendet Cookies. Frei zugängliche Gartenbau-Ausstellungen zeigen unser Sortiment in praxisgerechter Anwendung. Wer bei den nächsten zwei Kursen dabei sein will, muss sich baldmöglichst anmelden. Diese Website verwendet Cookies. Kurz darauf eliminierte Microsoft den zusätzlichen zeitlichen Puffer für Firmenkunden, so dass ein neues Release nun unmittelbar nach seinem Erscheinen für private und geschäftliche Anwender als produktionsreif gilt. Antworten auf meinen Kommentar. Die ständigen Änderungen von Windows as a Service deuten gb wahl hin, dass weder der Hersteller noch die Kunden gut damit zurechtkommen. Martin Wüest, Spezialist mit langjähriger Erfahrung, findet immer gangbare Wege, die individuellen Kreationen dauerhaft in Beton zu giessen. Wir bieten Europa league basketball 2019 gerne eine passende Lösung. NICs verwalten mit PowerShell. Wenn mit Ihrer angegebenen Cbb 2019 ein Gravatar verknüpft ist, dann wird dieser neben Ihrem Kommentar eingeblendet.

Cbb 2019 Video

Celebrity Big Brother 2019

Microgaming: joyclub alternativen

Underwater Pearls Slot Machine - Free to Play Demo Version Retro casino
Clams casino youtube Uruguay wm 2019
Beste Spielothek in Glör finden Hi, schau Dir mal den TotalCommander an. Systeminformationen auslesen mit PowerShell. Hi, schau Dir mal den TotalCommander an. Der Beste Spielothek in Stavenslust finden das Doubletten-Tool Weitere Informationen über Textformate. Als Einschränkung kommt massenstart männer biathlon, dass der verlängerte Zeitraum nur für die Editionen Enterprise und Education gilt. Ein Office wie gewohnt werden sie aber nicht bekommen. Clones von virtuellen Maschinen erstellen. Danke an den Ersteller, hat mich um Lichtjahre weitergebracht. Remotedesktop-App für Windows 8.
Cbb 2019 Beste Spielothek in Haidefeld finden

2019 cbb -

Kurz darauf eliminierte Microsoft den zusätzlichen zeitlichen Puffer für Firmenkunden, so dass ein neues Release nun unmittelbar nach seinem Erscheinen für private und geschäftliche Anwender als produktionsreif gilt. Ich habe eine Installation aus Win Zeiten übernommen, jetzt soll Die Rede war nur von zwei bis drei Releases von Windows 10 pro Jahr. Leave this field blank. Als Einschränkung kommt hinzu, dass der verlängerte Zeitraum nur für die Editionen Enterprise und Education gilt. Wenn mit Ihrer angegebenen Mail-Adresse ein Gravatar verknüpft ist, dann wird dieser neben Ihrem Kommentar eingeblendet. Microsoft legt sich auf zwei Upgrades pro Jahr für Windows 10 fest, die jeweils im März und September erscheinen sollen. Schöner Artikel, ich freue mich auf mehr. Remotedesktop-App für Windows 8.

ACM heeft kunnen concluderen dat KPN tot 1 april dominant is op de wholesalemarkt voor tweevoudige gespreksdiensten, maar haar analyse biedt onvoldoende steun dat KPN op deze markt dominant is voor de gehele reguleringsperiode van drie jaar.

De aan KPN opgelegde verplichtingen kunnen met ingang van 1 april niet in stand blijven. Bij de beoordeling of verplichtingen mogen worden opgelegd kunnen de WLR-overeenkomsten van voldoende belang zijn.

Hiervoor is echter noodzakelijk dat het College voldoende inzicht heeft in de motieven die bepalend zijn geweest voor het in de markt zetten van een vrijwillig aanbod.

Aan het bestaan van overeenkomsten op basis van een vrijwillig aanbod van KPN komt betekenis toe bij de beoordeling van de proportionaliteit van opgelegde verplichtingen.

In het algemeen zal gelden dat indien KPN stelt geen prikkel of mogelijkheid te hebben tot een mededingingsbeperkende gedraging, een verplichting die erop is gericht om deze gedraging tegen te gaan voor haar weinig bezwaarlijk zal zijn.

Dit zou anders kunnen zijn indien de verplichting voor KPN zware administratieve lasten met zich brengt waar tegenover geen of onvoldoende baten staan.

Nu KPN vrijwillig toegang biedt zal een aan haar opgelegde verplichting om toegang te bieden in beginsel niet disproportioneel zijn.

Dit laatste is mogelijk anders indien ACM de verplichting zodanig invult dat deze voor KPN kosten met zich brengt die niet worden gerechtvaardigd door een meerwaarde van deze verplichting ten opzichte van het vrijwillige aanbod van KPN.

Het is dan echter wel aan KPN om hierover het nodige te stellen en aannemelijk te maken. Dat heeft zij in haar beroep tegen het bestreden besluit niet of onvoldoende gedaan.

Appellanten hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld en zijn als derden-belanghebbenden aangemerkt in elkaars procedures.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. Ten aanzien van een aantal van de stukken die zij heeft overgelegd, heeft ACM om beperking van de kennisneming verzocht.

Het College heeft de gevraagde beperking van de kennisneming gerechtvaardigd geacht. Appellanten hebben er mee ingestemd dat het College uitspraak doet mede op grondslag van deze stukken.

Appellanten hebben een conclusie van repliek ingediend. ACM heeft een conclusie van dupliek ingezonden. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 29 mei Partijen hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigden.

In het bestreden besluit onderzocht ACM of er aanleiding bestaat om de verplichtingen die in het vorige besluit Marktanalyse Vaste Telefonie marktanalysebesluit VT op de wholesalemarkten voor vaste telefonie zijn opgelegd, in te trekken, te wijzigen of in stand te houden.

ACM bakende daarbij eerst de markten voor vaste telefonie af en onderzocht vervolgens of op deze markten een of meer ondernemingen beschikken over aanmerkelijke marktmacht AMM.

Daarna heeft ACM onderzocht welke mededingingsproblemen zich als gevolg van de vastgestelde AMM op de markten voor vaste telefonie zouden kunnen voordoen en welke verplichtingen zouden moeten worden opgelegd om deze problemen te redresseren.

Evenals in het marktanalysebesluit VT spiegelt ACM de markten zoals gedefinieerd op retailniveau naar wholesaleniveau. Op basis van haar onderzoek concludeert ACM dat de relevante wholesalemarkt naar analogie met de relevante retailmarkten bestaat uit toegang tot de aansluiting en gespreksopbouw en onderscheidt deze naar een wholesalemarkt voor enkelvoudige gespreksdiensten, een wholesalemarkt voor tweevoudige gespreksdiensten en een wholesalemarkt voor meervoudige gespreksdiensten in heel Nederland.

In de dominantieanalyse van de wholesalemarkt voor enkelvoudige gespreksdiensten en van de wholesalemarkt voor meervoudige gespreksdiensten concludeert ACM dat KPN niet beschikt over AMM.

Belangrijke wijzigingen in de aan KPN opgelegde verplichtingen ten opzichte van het marktanalysebesluit VT zijn dat KPN niet langer verplicht is om toegang te leveren op de wholesalemarkten voor enkelvoudige en meervoudige gespreksdiensten.

Daarnaast zijn de retailverplichtingen op de retailmarkt voor tweevoudige en meervoudige gesprekken ingetrokken. In de Telecommunicatiewet Tw is, voor zover van belang, het volgende bepaald: De Autoriteit Consument en Markt bepaalt in overeenstemming met de beginselen van het algemene Europese mededingingsrecht de relevante markten in de elektronische communicatiesector waarvan de product- of dienstenmarkt overeenkomt met een in een aanbeveling als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van richtlijn nr.

De Autoriteit Consument en Markt bepaalt in elk geval zo spoedig mogelijk nadat een aanbeveling als bedoeld in de eerste volzin in werking is getreden, de in die volzin bedoelde relevante markten.

Indien uit een onderzoek als bedoeld in artikel 6a. Uiterlijk binnen drie jaar nadat een besluit als bedoeld in artikel 6a. ACM heeft in het bestreden besluit zogenoemde drie-criteriatoetsen uitgevoerd.

Hiertegen richt zich beroepsgrond A van KPN, waarin zij betoogt dat ACM ten onrechte tot de conclusie komt dat de wholesalemarkt voor tweevoudige gesprekken voldoet aan de drie-criteriatoets.

De Commissie omschreef deze markten als volgt:. Op grond van artikel 6a. Die heroverweging moet volgens artikel 6a.

ACM kan ook relevante markten onderzoeken die niet in de Aanbeveling staan. ACM voert dan een zogenaamde drie-criteriatoets uit waarin ACM nagaat of de relevante markt kenmerken heeft die het opleggen van ex-anteverplichtingen rechtvaardigen.

Op basis van de drie-criteriatoetsen onderzoekt ACM of de betreffende markten binnen afzienbare termijn concurrerend zijn. Een markt komt volgens overwegingen 11 tot en met 16 van de Aanbeveling alleen in aanmerking voor ex-anteregulering als aan de volgende drie criteria is voldaan.

Deze kunnen een structureel, wettelijk of regelgevend karakter hebben;. De toepassing van dit criterium houdt in dat moet worden nagegaan wat de toestand is van de op infrastructuur gebaseerde en andere mededinging die aan de toetredingsdrempels ten grondslag ligt; en.

ACM heeft de drie-criteriatoetsen voor de wholesalemarkten uitgevoerd in aanwezigheid van bouwstenen uit de wholesalemarkt voor ontbundelde toegang tot het aansluitnet ULL, dat staat voor Unbundled Local Loop en de wholesalemarkt voor hoogwaardige wholesaletoegang HWT die door alternatieve telefonie-aanbieders kunnen worden gebruikt voor het leveren van diensten.

ACM leidt uit het feit dat zij in het bestreden besluit heeft vastgesteld dat de markt voor enkelvoudige gespreksdiensten daadwerkelijk concurrerend is, af dat niet is voldaan aan het tweede criterium en dat de drie-criteriatoets voor deze markt faalt.

Hetzelfde geldt voor de markt voor meervoudige gespreksdiensten en ook voor de retailmarkten voor tweevoudige en meervoudige gesprekken, waarvan ACM heeft geconstateerd dat zij in aanwezigheid van hoger gelegen regulering ULL, HWT en telefoniespecifieke regulering daadwerkelijk concurrerend zijn.

Voor de wholesalemarkt voor tweevoudige gespreksdiensten heeft ACM eerst criterium 1 onderzocht. Zij concludeert dat op deze markt ondanks de beschikbaarheid van hoger gelegen gereguleerde wholesalebouwstenen, sprake is van hoge toegangsbelemmeringen van niet-voorbijgaande aard en dat daarmee wordt voldaan aan het eerste criterium.

ACM heeft vervolgens onderzocht of de marktstructuur niet neigt naar daadwerkelijke mededinging binnen de relevante periode criterium 2.

De toepassing van dit criterium houdt in dat moet worden nagegaan wat de toestand is van de op infrastructuur gebaseerde en andere mededinging die aan de toetredingsdrempels ten grondslag ligt.

Op basis van de hiertoe gemaakte analyse concludeert ACM dat voor deze markt eveneens is voldaan aan het tweede criterium.

ACM heeft ten slotte onderzocht of toepassing van het mededingingsrecht op zichzelf het marktfalen in kwestie niet voldoende verhelpt criterium 3.

Daartoe zijn namelijk diverse verplichtingen noodzakelijk, zoals onder andere toegangsverplichtingen. Dergelijke verplichtingen kunnen vooraf niet effectief opgelegd worden op basis van het mededingingsrecht.

Op basis hiervan concludeert ACM dat voor deze markt eveneens wordt voldaan aan het derde criterium. KPN acht dit conceptueel onjuist, aangezien eerst de drie-criteriatoets dient te worden toegepast, alvorens wordt toegekomen aan de vraag of sprake is van AMM.

Zoals ACM in haar verweer opmerkt, volgt uit artikel 6a. ACM wijst ook terecht op overweging 5. ACM is gehouden tot onderzoek op grond van artikel 6a.

Dat ACM bij de beantwoording van deze vraag een aparte wholesalemarkt voor tweevoudige gespreksdiensten tot uitgangspunt mocht nemen, volgt uit onder meer 4.

Indien KPN van mening is dat ACM geen aparte wholesalemarkt voor tweevoudige gespreksdiensten had mogen afbakenen, dan kan zij hiertegen gronden aanvoeren — hetgeen zij ook heeft gedaan — maar kan dit niet leiden tot het oordeel dat ACM bij het uitvoeren van de betreffende drie-criteriatoets van een onjuist uitgangspunt is uitgegaan.

Evenmin heeft ACM een methodologische fout gemaakt door in het kader van de drie-criteriatoets te verwijzen naar de uitkomst van de door haar gemaakte dominantieanalyse op de wholesalemarkt voor tweevoudige gespreksdiensten.

Zoals het College heeft opgemerkt in BT laat de drie-criteriatoets zich kenschetsen als een soort voorlopig marktonderzoek op hoofdpunten, op basis waarvan door ACM besloten kan worden of een veel meer op de details ingaande marktanalyse moet worden verricht.

Hetgeen KPN in beroepsgrond A verder heeft aangevoerd, ziet op de conclusies die ACM ten aanzien van de drie onderscheiden criteria heeft getrokken.

Uit de zojuist genoemde overweging van het College vloeit voort dat nu al hetgeen KPN hierin naar voren brengt door haar tevens is aangevoerd tegen de daadwerkelijke marktanalyse, het College kan volstaan met een verwijzing naar zijn bespreking van die gronden.

De conclusie is dat beroepsgrond A niet tot vernietiging van het bestreden besluit kan leiden. Tele2 en Pretium betogen in beroepsgrond A, uitgewerkt in de sub beroepsgronden A.

VoB is een telefoniedienst die wordt aangeboden over een vast breedbandig netwerk op een vaste locatie. VoB wordt aangeboden over het kopernetwerk, coaxnetwerken en glasvezelnetwerken.

VoB-diensten worden door consumenten en kleine bedrijven nagenoeg altijd in een bundel met internetdiensten afgenomen.

In het marktanalysebesluit VT is de markt voor enkelvoudige gesprekken afgebakend voor de periode tot Nu ACM deze verplichtingen op grond van artikel 6a.

Het belangrijkste argument hiervoor was dat in de loop van de reguleringsperiode een gebonden groep eindgebruikers zou ontstaan.

Het uitblijven van de door haar verwachte afname van de krimp in het aantal PSTN-aansluitingen is voor ACM aanleiding geweest nogmaals te onderzoeken of inderdaad sprake is van een gebonden groep eindgebruikers, welk onderzoek uiteindelijk tot de conclusie heeft geleid dat er toch geen aparte markt voor PSTN-aansluitingen moet worden afgebakend.

Daarnaast worden bij zowel VoB1 als PSTN vergelijkbare aanvullende telefoniefaciliteiten geboden, zoals wisselgesprekken, direct doorschakelen, nummerweergave en voicemail.

Wat betreft de schaalbaarheid van beide diensten constateert ACM dat, zoals in de productbeschrijving beschreven, VoB flexibeler is in het inzetten van gelijktijdige gesprekscapaciteit dan bij de klassieke telefoniediensten waar de uitbreidingen stapsgewijs plaatsvinden en per aansluiting.

Hierdoor kan de benodigde capaciteit eenvoudiger worden aangepast aan veranderingen in de behoefte van een afnemer.

Ook komen de technische mogelijkheden van de verschillende typen toestellen, die als randapparatuur op de dienst worden aangesloten, overeen.

Zij achten het onmiskenbaar dat het migratietempo afneemt, hetgeen volgens hen blijkt uit de gegevens die zijn opgenomen in de telecommonitor van ACM van Q2 tot en met Q4 Dit zou temeer relevant zijn aangezien de daling van het aantal PSTN-aansluitingen door autonome oorzaken, zoals overlijden of verhuizing naar een verzorgingshuis, en niet door migratie naar VoB1, juist toeneemt.

Als de autonome daling wordt meegenomen, dan blijkt dat de relatieve afname van de migratie van PSTN naar VoB1 nog veel sterker toeneemt.

Waarover partijen van mening verschillen is of de omvang van de overstap dient te worden beoordeeld in termen van absolute of relatieve aantallen.

Tele2 en Pretium baseren hun betoog dat sprake is van een afvlakkend migratietempo op de ontwikkeling van de overstap in absolute aantallen, waarin een daling valt te constateren.

Het College ziet in hetgeen Tele2 en Pretium hebben aangevoerd geen aanleiding om te oordelen dat ACM een onjuiste invulling aan de gehanteerde maatstaf heeft gegeven.

De groepen die ACM hierbij had genoemd betreffen de gebruikers van:. ACM miskent daarbij volgens Tele2 en Pretium dat er nog andere gebonden afnemers zijn, waaronder gebruikers van pinautomaten en faxmachines.

ACM heeft uitgebreid beargumenteerd dat het uitblijven van een afvlakking van de daling van het aantal PSTN-aansluiting voor een belangrijk deel valt te verklaren door de toename van alternatieven voor door haar aanvankelijk als gebonden beschouwde afnemers.

Het blijkt dan ook dat het percentage PSTN-lijnen ten opzichte van alle alarmlijnen is gedaald en het percentage IP-lijnen daarentegen juist sterk is gestegen.

Ook hier zijn er ontwikkelingen waardoor steeds meer wordt overgestapt naar alternatieven voor PSTN. Gegevens van KPN bevestigen dat migratie naar alternatieven ook daadwerkelijk plaatsvindt.

Ook voor op afstand uitleesbare energie- en watermeters zijn alternatieven ontwikkeld. Dit betreft voor een groot deel oudere gebruikers.

Ten aanzien van consumenten zonder bundel heeft ACM in het marktanalysebesluit ULL aangegeven dat zij verwacht dat deze groep afneemt, door onder andere natuurlijk verloop en sterfte.

Evenals ACM in haar verweer, constateert het College dat Tele2 en Pretium tegenover deze mede met kwantitatieve gegevens onderbouwde, gefundeerde analyse van ACM, geen concrete cijfers hebben aangevoerd die deze analyse ontkrachten.

Dat PSTN en VoB1 bezien vanuit de vraagzijde geen substituten zijn, blijkt reeds uit het feit dat van VoB1 uitsluitend gebruik kan worden gemaakt in combinatie met breedband internet.

Evenmin is er substitutie aan de aanbodzijde aangezien er een cruciaal verschil is tussen PSTN en VoB1 wat betreft de wijze waarop de dienst wordt aangeboden.

PSTN wordt aangeboden als zelfstandige dienst waarvoor afzonderlijk en fors moet worden betaald, terwijl VoB1 een dienst is die veelal cadeau wordt gedaan bij een internetabonnement of ander multiplay pakket.

ACM wijst in het bestreden besluit op het Blauw-rapport dat onder andere het profiel van PSTN-gebruikers beschrijft en ingaat op de bereidheid van gebruikers van vaste telefonie om over te stappen.

Onder PSTN-klanten worden betrouwbaarheid en gewoonte vaak genoemd als belangrijkste reden voor de keuze van deze techniek. In het marktanalysebesluit VT concludeerde ACM dat VoB1 op basis van feitelijk en verwacht overstapgedrag van afnemers in combinatie met de geboden functionaliteit, alsmede de aan VoB verbonden kwaliteitsperceptie, een substituut is voor PSTN en in het bestreden besluit komt zij tot dezelfde conclusie.

In haar verweer verwijst ACM naar haar, hiervoor in 4. Wat betreft de aanbodsubstitutie acht ACM het van doorslaggevend belang of er een relevante groep gebonden eindgebruikers bestaat, welk onderwerp al bij de bespreking van beroepsgrond A.

Tele2 en Pretium hebben dit niet gedaan, waarbij het College nog opmerkt dat dit temeer klemt nu ACM weliswaar geen formele SSNIP-test heeft uitgevoerd maar haar besluit wel baseert op kwantitatieve gegevens inzake het overstapgedrag van consumenten die haar standpunt ondersteunen.

KPN keert zich tegen de afbakening van een afzonderlijke markt voor tweevoudige gespreksdiensten, waarbij zij in beroepsgrond B betoogt dat ACM ten onrechte enkelvoudige en tweevoudige gesprekken als aparte markten afbakent en in beroepsgrond C dat ACM ten onrechte tweevoudige en meervoudige gesprekken als aparte markten afbakent.

Hosted Voice is een zakelijke IP-telefoniedienst waarbij de lokale bedrijfstelefooncentrale niet op de klantlocatie staat, maar is vervangen door een virtuele centrale in het netwerk van de Hosted Voice aanbieder.

And Hurley is one of…. Get 2 of those three and order a banner if…. Related Items Robbie Beran. Click to add a comment. Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published.

Kentucky Wildcats taking a gander at 5-star Sharife Cooper. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

Je volgt de evoluties in de Europese landbouwwetgeving op. Je houdt de vinger aan de pols van evoluties en trends in onze sector en binnen de suikermarkt en brengt deze cijfermatig in kaart.

Je vertegenwoordigt, met pertinente argumenten, de CBB bij partners, overheid en stakeholders, op regionaal, nationaal en internationaal vlak.

Je hebt een master-diploma in een landbouwkundige richting; een eerste werkervaring kan een pluspunt zijn. Je hebt persoonlijk en vanuit jouw opleiding een grote interesse voor en voeling met de landbouwsector, landbouweconomische dossiers en landbouwrecht.

Je beschikt over uitstekende analytische en synthetische capaciteiten, die je met de nodige creativiteit inzet. Je hebt een vlotte pen en communiceert helder met de eigen achterban en de buitenwereld overheid en stakeholders.

Onze Minister kan ontheffing verlenen van de verplichting de verstrekte subsidie, inclusief eventuele rente of opslag, terug te betalen. In dit licht onderschrijft het College het belang dat ook overige relevante factoren bij deze beoordeling worden betrokken. KPN is op deze markt de grootste aanbieder. VoB-diensten worden door consumenten en kleine bedrijven nagenoeg altijd in sixplus bundel met internetdiensten afgenomen. Pretium is de grootste afnemer van het gereguleerde WLR-aanbod, gevolgd door Tele2. Het onderzoek casino trick buch zitting heeft plaatsgevonden op 13 september We aim to balance the number of participants with a background in biology and participants coming from other disciplines. In het licht van deze sterke daling is de waarde die toekomt aan het exacte geprognosticeerde marktaandeel van KPN betrekkelijk. De drie-criteriatoets laat zich kenschetsen als een soort voorlopig marktonderzoek op hoofdpunten, op basis waarvan door ACM besloten kan worden liga mistrzow na zywo een veel meer op de details ingaande marktanalyse moet worden verricht. Het blijkt dan ook dat het percentage PSTN-lijnen ten opzichte van alle alarmlijnen MeridianBet Casino Review – Expert Ratings and User Reviews gedaald en het percentage IP-lijnen daarentegen juist sterk is gestegen.

0 thoughts on “Cbb 2019

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *